Feedback- bijeenkomsten Interim-management Informatievoorziening Coaching Planning & Control Workshops &Trainingen Internal audits Kwaliteits- zorgsysteem Bedrijfseconomischadvies BART LENSINK organisatieadvies

*Klik op een bestemming op de ↑menukaart … of ga direct naar ➔ contact

KWALITEITSZORGSYSTEEM

Zorg om kwaliteit voor de klant

Hoe garanderen we dat we doen wat we zeggen, dat de klant krijgt wat we beloven?”
Dat is de vraag waar het om draait en die is bepalend voor het bestaansrecht van onze organisatie.

Hoe weten we of alles lukt?

BART LENSINK ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitszorgsysteem dat antwoord geeft op vragen als “Doen we de dingen goed?” En “Doen we de goede dingen?”. Dat geeft mogelijkheden voor tussentijds bijsturen en afstemmen met onze klanten.

Het model dat ik hiervoor toepas is de ‘Demingcyclus’ van dr. W. Edwards Deming, ook wel bekend als de “PDCA-cirkel”.

Continu verbeteren is essentieel om de kwaliteit van onze dienstverlening en de continuïteit van de organisatie veilig te stellen. Het verbeteren is een continu zich herhalend proces.

Harde én zachte indicatoren zichtbaar maken

Ik maak kwaliteit meetbaar met harde en zachte indicatoren zoals waardering door personeel, klant en maatschappij met behulp van het INK-managementmodel. Het INK-managementmodel vind ik daarvoor een overzichtelijk model dat organisatie en resultaat met elkaar in verband brengt.

Het INK-managementmodel kan naast het geven van een beeld hoe de zaken zijn georganiseerd, ook inzicht geven in de prestaties. Zicht op de prestaties vind ik nodig om te zien of het effect van de ingezette veranderingen ook daadwerkelijke verbetering oplevert.

Naar een kwalitatief hoogwaardige organisatie


1. Leiderschap met lef
Er is sterk, uitdagend leiderschap aanwezig. De leiders luisteren, motiveren en gaan consequenties van hun handelen niet uit de weg. We houden vol totdat de eindresultaten bereikt zijn.

2. Resultaatgerichtheid
Duidelijk is wat we willen bereiken. We wegen voortdurend af wat we doet en hoe en in welke mate dit een bijdrage levert aan het door ons gewenste resultaat. De resultaten zijn niet alleen vanuit wensen van de organisatie of productie geformuleerd, maar ook vanuit de medewerkers en klanten.

3. Continu verbeteren
Onze cultuur is gericht op verbeteren. Medewerkers verzinnen zelf innovatieve oplossingen en worden daartoe ook gestimuleerd. De resultaten brengen we met behulp van cijfers in kaart, worden geanalyseerd en aangepakt.

4. Transparantie
Al onze processen zijn voor iedereen inzichtelijk, ze zijn vastgelegd waarbij taken en verantwoordelijkheden helder zijn. Voor de processen zijn prestatie-indicatoren die de voortgang meten. Kosten en baten zijn van ieder proces duidelijk.

5. Samenwerking
We werken op een professionele wijze samen met alle belanghebbenden: medewerkers van de eigen afdeling, maar ook met alle andere aan de processen verbonden personen. Samen met hen wordt gewerkt aan het verbeteren van het proces tot over de eigen muren. Bureaucratische structuren behoren tot het verleden.

Menukaart

Klik op de interactieve menukaart voor meer informatie over mijn dienstverlening.
Wil je meer weten? Bel of mail dan mij voor een afspraak: contact

Wie is Deming

Dr. W. Edwards Deming is vooral bekend om zijn werk in Japan. Daar doceerde hij het management de principes van statistische procescontrole (SPC), een voorloper van Total Quality Management (TQM).

Deming wordt beschouwd als de meest invloedrijk persoon van niet-Japanse afkomst op het gebied van Japanse productie en industrie. Meerdere Japanse producenten pasten zijn technieken toe en ervoeren een nieuwe internationale vraag voor Japanse producten.

Wat is het INK-model

Het INK-model (Instituut voor Nederlandse Kwaliteit) bestaat uit negen aandachtsgebieden. Er is een indeling aangebracht in organisatie- en resultaatgebieden. De organisatiegebieden geven aan op welke wijze de organisatie ingericht zou kunnen worden wanneer we streven naar betere resultaten.
1. Leiderschap
 • – richten
 • – inrichten
 • – verrichten
2. Strategie & beleid
 • – orienteren
 • – creëren
 • – implementeren
3. Medewerkers
 • – organiseren
 • – investeren
 • – respecteren
4. Middelen
 • – geld
 • – kennis & technologie
 • – materiaal & diensten
5. Processen
 • – identificeren en ontwerpen
 • – invoeren en beheersen
 • – doorlichten en verbeteren
Resultaatgebieden: In de resultaatsgebieden wordt duidelijk wat de uitkomsten zijn.
6. waardering klanten / leveranciers
7. waardering medewerkers
8. waardering maatschappij
9. resultaat bestuur en financiers.
Doordat resultaten input leveren voor verdere verbetering van de organisatie heeft het model eveneens een cyclisch karakter.

Opdrachtgevers

• GAK – UWV
• ‘De Goede Woning’, Apeldoorn
• IN / LEFIER, Groningen
• BWR, Sappemeer

Meer weten?

Voor een handleiding van het INK-zelfevaluatiemodel voor woningcorporaties zie:
INK-zelfevaluatiemodel
Voor de website van het INK managementmodel zie:
INK-managementmodel